Verkiezingen

Het drietal burgemeester/CdK, griffier en secretaris is de enige constante factor die in verkiezingstijd voor continuïteit kan zorgen. De taken van u en uw collega’s grijpen zodanig in elkaar dat het belangrijk is dat u vanuit uw eigen rol en verantwoordelijkheid in samenspel met elkaar de continuïteit waarborgt. Kortom: Hoe gaat u goed voorbereid de verkiezingstijd in en draagt u zorg voor een soepele overgang naar een nieuwe raads/staten- en collegeperiode?

Over dit thema heeft ons bureau zowel in 2009 als in 2013 studiedagen georganiseerd in in samenwerking met het congres- en studiecentrum VNG voor burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers (voor het verslag van de studiedag 2009 klik hier, voor een verslag in het Nederlands Dagblad klik hier.

Daarnaast heeft ons bureau diverse regionale workshops en intervisiebijeenkomsten voor griffiers en gemeentesecretarissen over dit thema georganiseerd resulterend in een concept-draaiboek verkiezingen uit 2009 en 101 tips voor de driehoek uit 2013:


Indien u wilt dat wij voor uw griffierskring, uw burgemeesterskring of uw kring van gemeentesecretarissen een "draaiboek verkiezingen" -sessie verzorgen, dan kunt u contact met ons opnemen.
​Ook verwijzen wij u naar twee namiddag-symposia die we voorjaar 2017 organiseren en wel op 19 april en 17 mei over polarisatie en fragmentatie. Meer informatie vindt u hier

 

Een goede raad voor een nieuwe raad

Heeft u zich als griffier voorgenomen om samen met uw raad te reflecteren op de afgelopen raadsperiode?

Wij ondersteunen u graag bij de organisatie van een workshop met sleutelpersonen om te inventariseren welke aandachtspunten ten aanzien van het functioneren van de raad vast te houden voor een volgende periode en welke punten in een volgende periode extra aandacht te geven.

Voor meer informatie klik hier.

 

Inwerkprogramma op maat

 

Voor de raad

Het is belangrijk dat nieuwe raadsleden vlot beschikken over de technische basiskennis ten aanzien van werkzaamheden en zich de specifieke context van uw gemeente soepel eigen kunnen maken. Daarnaast is het van belang dat de raad als geheel snel een gedeelde visie heeft, daar waar het gaat om werkwijze en uitgangspunten van het functioneren als raad.

Tenslotte is het gezien de tijd die raadsleden met elkaar doorbrengen prettig om elkaar beter te leren kennen.

De ervaring leert dat raadsleden op inhoudelijke thema’s over het algemeen goed kunnen worden voorgelicht door de eigen ambtenaren. Op het gebied van de ontwikkeling van individuele vaardigheden en basiskennis kunnen raadsleden vaak terecht bij de eigen partij-organisaties.

Juist het functioneren van de raad als orgaan, met alle politieke verschillen van dien is volgens ons het kernthema dat in een inwerkprogramma aan de orde moet komen.

Graag gaan we met u in overleg over een inwerkprogramma op maat.

 

Voor het college

Ook voor het nieuwe college geldt dat het belangrijk is om snel een gedeelde visie te hebben daar waar het gaat om werkwijze en uitgangspunten van het functioneren. De ambtelijke organisatie is prima in staat om goede overdrachtsdossiers op te stellen, maar het is goed ook expliciet met elkaar bespreekbaar te maken hoe u als college met elkaar, de raad, de organisatie en de buitenwereld om wilt gaan en hoe u voornemens bent complexe dilemma’s op te pakken.

 

Hoe scoort u op uw bestuursakkoord?

Ook kan er behoefte bestaan aan inhoudelijk overdrachtsdocument: wat is er terecht gekomen van de ambities uit uw collegeprogramma? Welke punten moeten vastgehouden worden voor een volgende raadsperiode? Wat zijn de discussies waar een nieuw college zich op moet voorbereiden? Het is belangrijk aandacht te besteden aan deze vragen, immers de mate waarin u zorg draagt voor een goede overdracht van belangrijke dossiers naar een volgende periode is een indicator van uw bestuurskracht.

Op onze site treft u onze visie op de aanpak van de evaluatie van het collegeprogramma aan. Wij kunnen u desgewenst ook voorbeelden verstrekken van tussenevaluaties die wij hebben uitgevoerd.

Wij staan u graag terzijde in deze bijzondere periode door te inventariseren hoe u deze periode in wilt gaan, maar ook bijvoorbeeld bij het opstellen van overdrachtsdocumenten en de eindevaluatie van het collegeprogramma.

 

Raads/collegeconferentie

U kunt het onderwerp ‘werkwijze en ambities van de raad’ bij start van de nieuwe raadsperiode agenderen, het voordeel hiervan is dat de nieuwe raad en het nieuwe college volledig fris en vol nieuw elan zijn.
Het is echter goed om periodiek aandacht te blijven besteden aan ambities en werkwijze van de raad. Lukt het in de praktijk ook om de goede voornemens vast te houden? Wat zijn manieren om als raad en als college met respect voor elkaars eigenheid effectief politiek te bedrijven?

Graag staan wij u terzijde bij de voorbereiding en begeleiding van een dergelijke conferentie.

 

Inspiratie

Wanneer u potentiële nieuwe of zittende raadsleden wilt laten spiegelen over hun eigen persoonlijke stijl, kan het een eye-opener zijn om te onderzoeken wat de stijlen van anderen zijn en welke het meest aansprekend zijn om zelf toe te passen. Daarom hebben wij hier ter inspiratie een quiz opgenomen. De goede antwoorden zijn bij ons opvraagbaar.

 

En dan nog dit….

Op het jaarcongres van de Vereniging van Griffiers is in 2009 door ons een enquête uitgezet over de rolopvatting van de griffier in verkiezingstijd. De resultaten van deze enquête staan zowel hier als op de site van de Vereniging van Griffiers. Deze enquête is eind 2013 wederom in samenwerking met de Vereniging van Griffiers herhaald. De resultaten van deze enquête vindt u hier.

De eerste tips zijn ook zichtbaar op ons youtubekanaal: